Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
WASKO: strona spółki
27.02.2024, 15:17

WAS Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Gliwicach, informuje, że w dniu 27 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała następujących zmian w zakresie funkcji pełnionych przez członków Zarządu Spółki:
1. Panu Michałowi Mentalowi pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. 2. Panu Włodzimierzowi Sosnowskiemu pełniącemu dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Dokonane zmiany wejdą w życie z dniem 01 marca 2024r. Szczegółowe informacje o Panu Michale Mentalu oraz Panu Włodzimierzu Sosnowskim zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Równocześnie Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę, na mocy której w skład Zarządu powołano z dniem 01 marca 2024r. Panią Katarzynę Maksymowicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu WASKO S.A. Od dnia 01 marca 2024 roku Zarząd WASKO S.A. będzie funkcjonować w następującym składzie: Wojciech Wajda – Prezes Zarządu, Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu Michał Mental -Wiceprezes Zarządu, Włodzimierz Sosnowski – Wiceprezes Zarządu Katarzyna Maksymowicz – Członek Zarządu, Tomasz Macalik – Członek Zarządu, Łukasz Mietła – Członek Zarządu, Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami przez Panią Katarzynę Maksymowicz, Pana Michała Mentala i Pana Włodzimierza Sosnowskiego, żaden: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych; - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczącą nowego Członka Zarządu WASKO S.A. Szczegółowa podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

Załączniki

Inne komunikaty