Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MONNARI: strona spółki
27.02.2024, 17:16

MON Skup akcji własnych.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Biura Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy z dnia 20 listopada 2023 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 27 lutego 2024 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 3490 akcji Emitenta Kod ISIN PLMNRTR00012, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,011 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,010 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 5,63 zł.
Emitent posiada łącznie 4 832 474 akcji własnych, stanowiących 15,81 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 13,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, - mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę lub spółkę od niej zależną, - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty