Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
28.02.2024, 13:06

ACT Przystąpienie do realizacji zmienionego programu nabywania akcji własnych Spółki i ustalenie szczegółowych warunków programu.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r., 35/2023 z dnia 14.04.2023 r., 57/2023 z dnia 21.06.2023 r., 96/2023 z dnia 26.10.2023 r. oraz 20/2024 z dnia 28.02.2024 r., zawiadamia, że w dniu 28.02.2023 roku Emitent podjął decyzję o realizacji programu nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. zmienionych Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 14 kwietnia 2023 r., zmienione Uchwałami nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., zmienione Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 26 października 2023 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 28 lutego 2024 r. oraz ustalił tekst jednolity szczegółowych warunków nabywania akcji własnych o poniższej treści:
1. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; dalszej odsprzedaży przez Spółkę. 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie przekroczy kwoty 78.000.000 zł. 3. W ramach Programu nabytych może zostać maksymalnie 3.500.000. akcji Spółki. 4. Czas trwania realizacji Programu przez Zarząd ustalony zostaje na okres od dnia 28 października 2022 r. do dnia 30 września 2027 r., jednakże nie dłużej niż do wykorzystania środków przeznaczonych na jego realizację, albo podjęcia przez Zarząd decyzji o zakończeniu Programu lub jego części przed upływem powyższego terminu, zgodnie z postanowieniami Uchwały. 5. Cena, za którą Spółka nabywać będzie akcje własne w ramach Programu nie może być niższa od wartości nominalnej akcji i nie może być wyższa niż 35 zł. z uwzględnieniem postanowień regulacji prawnych wskazanych w ust. 6 poniżej. 6. W przypadku nabywania akcji własnych Spółki w transakcjach na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: a) transakcje zawierane będą na warunkach określonych w Art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; b) maksymalna ilość skupowanych przez Spółkę akcji w każdym dniu obrotowym obowiązywania Programu nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, przy czym średnia dzienna wielkość ww. obrotu ustalana jest w okresie 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji Spółki. 7. W przypadku nabywania akcji własnych Spółki w transakcjach poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Zarząd sporządzi odrębne szczegółowe warunki nabywania akcji własnych Spółki z uwzględnieniem postanowień Uchwały. 8. Program realizowany będzie z udziałem Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 9. Spółka planuje rozpoczęcie nabywanie akcji własnych w ramach Programu w dniu 28 października 2022 r. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Inne komunikaty