Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.02.2024, 15:00

ACT Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., zawiadamia, że w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., oraz zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r, a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r. i raporcie bieżącym nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., Emitent dokonał w okresie od 22.02.2024 r. – 28.02.2024 r. następujących transakcji nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLACTIN00018) podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
- w dniu 28.02.2024 r. 3 839 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 76 552,58 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 19,94 zł. Akcje te stanowią 0,0205% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 3 839 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0205% ogólnej liczby głosów. W wyniku wszystkich powyższych transakcji oraz uprzednio nabytych akcji, Emitent posiada łącznie 1 182 557 akcji własnych, stanowiących 6,3113% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 182 557 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,3113% ogólnej liczby głosów. Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r. Powyższe transakcje nabycia akcji własnych przeprowadzone zostały za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w dniach 22.02.2024 r. – 28.02.2024 r. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Załączniki

Inne komunikaty