Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
29.02.2024, 20:02

CSR Wskazanie osób uprawionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Roku Obrotowym 2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 6/2022 opublikowanego w dniu 10 marca 2022 roku, raportu bieżącego ESPI numer 6/2022 opublikowanego w dniu 15 marca 2022 roku, Zarząd Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 1 lit b) pkt i) uchwały nr 5 z dnia 10 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. („Program Motywacyjny” lub „Uchwała Programowa”), podjął w dniu 29 lutego 2024 r. uchwałę nr 05/02/2024 w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 2/02/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 2/03/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wskazania Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu Spółki do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Caspar Asset Management S.A., na mocy której zaklasyfikował:
a) Piotra Rojdę; b) Wojciecha Ksenia; c) Annę Švarcovą; d) Jakuba Strysika; e) Tomasza Salusa; f) Agatę Babecką; g) Kamila Herudzińskiego; h) Krzysztofa Kaźmierczaka; jako pozostałe osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wskazania Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. będących członkami Zarządu Spółki oraz przyjęcia wzoru Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, na mocy której zaklasyfikowała Panią Hannę Kijanowską – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Jeske – Wiceprezesa Zarządu jako osoby uprawione do udziału w Programie Motywacyjnym. Ponadto, na powyżej wskazanym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 1 lit a) pkt iii-v) Uchwały Programowej wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024 wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujący Cel Finansowy na Rok Obrotowy 2024: a) osiągnięcie 2.500.000,00 zł zysku brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w skonsoli-dowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wy-łączeniem kosztów związanych z ewentualnym połączeniem spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Ma-nagement sp. z o. o. w wysokości nie większej niż 1 mln zł zakwalifikowanych jako takie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego. Nadto, Rada Nadzorcza wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024 poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujące Cele Finansowe i Niefinansowe na Rok Obrotowy 2024: a) Hannie Kijanowskiej – osiągnięcie 3.500.000,00 zł zysku brutto (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem w zakresie kosztów Programu Motywacyjnego oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonywania przez Hannę Kijanowską funkcji w Zarządzie Spółki za Rok Obrotowy 2024; b) Piotrowi Rojdzie – osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dodatniej alfy (stopa zwrotu z danego kompozytu powyżej stopy zwrotu z benchmarku właściwego dla danego kompozytu) rocznej, wyrażonej w złotych przed pobraniem opłaty za zarządzanie na następujących kompozytach: Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia; FIZ Profilak, subfundusz Caspar Globalny, subfundusz Caspar Stabilny, przy czym alfa roczna wyrażona w złotych będzie obliczana jako suma iloczynów alf miesięcznych i aktywów danego kompozytu na koniec każdego miesiąca oraz osiągniecie na dzień 31.12.2024 r. sumy aktywów brutto ww. kompozytów oraz aktywów brutto innych strategii, funduszy/subfunduszy, utworzonych w trakcie roku 2024, których zostanie kluczowym zarządzającym (zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej) w wysokości nie mniejszej niż 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych). Benchmarkami dla kompozytów, o których mowa w niniejszej lit. b) będą odpowiednio: (i) dla Specjalistycznej Strategii Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia – [100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)], (ii) dla FIZ Profilak - [60% stopy zwrotu z indeksu MSCI World USD (MXWO) + 40% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział)], (iii) dla subfundusz Caspar Globalny - [100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) a w przypadku zaprzestania publikowania indeksu, stanowiącego wzorzec, zostanie on zastąpiony indeksem FTSE All-Share Index Total Return (ASXTR Index), (iv) dla subfundusz Caspar Stabilny - [30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL), a w przypadku zaprzestania publikowania indeksu giełdowego lub stopy procentowej wchodzących w skład ww. wzorca zastąpione będą następującymi indeksami/stopami: a) MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) - MSCI ACWI Index (MXWD), b) WIBOR 6M – wskaźnik zastępczy wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, c) TBSP.Index – WIBOR 3M, a w przypadku zaprzestania publikacji tego wskaźnika - wskaźnik zastępujący WIBOR wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, d) Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) - stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego (MRO)]; c) Wojtkowi Kseniowi – zakwalifikowanie wg portalu Analizy.pl subfunduszu Caspar Obligacji wg stopy zwrotu za 2024 rok do 50% najlepszych funduszy w kategorii, do której należy ww. subfundusz oraz osiągnięcie na dzień 31.12.2024 r. przez ww. subfundusz aktywów netto w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych). Benchmarkiem dla kompozytu, o których mowa w niniejszej lit. c) dla subfunduszu Caspar Obligacji jest TBSP.Index, a w przypadku zaprzestania publikowania ww. indeksu - WIBOR 3M, a w przypadku zaprzestania publikacji tego wskaźnika - wskaźnik zastępujący WIBOR wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych; d) Krzysztofowi Jeske – osiągnięcie 3.500.000,00 zł zysku brutto (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem w zakresie kosztów Programu Motywacyjnego oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonywania przez Krzysztofa Jeske funkcji w Zarządzie Spółki za Rok Obrotowy 2024; e) Annie Švarcova - osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust S.A., pomniejszonych o wypłaty/umorzenia klientów w wysokości minimum 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie F-Trust S.A. absolutorium z wykonywania przez Annę Švarcovą funkcji w Zarządzie F-Trust S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.; f) Jakubowi Strysikowi - osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust S.A., pomniejszonych o wypłaty/umorzenia klientów w wysokości minimum 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie F-Trust S.A. absolutorium z wykonywania przez Jakuba Strysika funkcji w Zarządzie F-Trust S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r; g) Tomaszowi Salusowi - osiągnięcie zysku netto wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Tomasza Salusa funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.; h) Agacie Babeckiej – osiągnięcie zysku netto wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Agatę Babecką funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.; i) Kamilowi Herudzińskiemu – otrzymanie przez Spółkę oceny BION na poziomie pozwalającym na wypłatę dywidendy przez Spółkę w wysokości 100% zysku netto za rok obrotowy 2023, j) Krzysztofowi Kaźmierczakowi- uzyskanie licencji Doradcy Inwestycyjnego w terminie do dnia 31.12.2024 roku. W dodatku Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024: 49 309 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć) Warrantów jakie stanowią Łączną Pulę Roczną na Rok Obrotowy 2024 oraz wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024 następujące Indywidualne Pule Roczne, jakie zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za Rok Obrotowy 2024: a) Hannie Kijanowskiej - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów, b) Krzysztofowi Jeske - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów, c) Piotrowi Rojdzie 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów, d) Annie Švarcovej - 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów, e) Jakubowi Strysikowi - 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów, f) Tomaszowi Salusowi- 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów, g) Agacie Babeckiej – 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów, h) Wojciechowi Kseniowi – 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów, i) Krzysztofowi Kaźmierczakowi – 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów, j) Kamilowi Herudzińskiemu -2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów.

Inne komunikaty