Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
29.02.2024, 20:54

ZAP Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 lutego 2024 roku spółka Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta –„Jednostka Dominująca”) zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wymienionych w załączniku do raportu nr 5/2024 spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”), będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”), aneks z datą obowiązywania od 28 lutego 2024 roku („Aneks”) do porozumienia zawartego dnia 2 lutego 2024 roku z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Porozumienie”).
Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, który to okres na podstawie Aneksu został przedłużony do 25 marca 2024 roku (a po wydłużeniu okresu dostępności jednego z kredytów obrotowych do przynajmniej 26 marca 2024 roku, okres obowiązywania Porozumienia zostanie wydłużony do 26 marca 2024 r.). Powyższe umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu. Jednocześnie Jednostka Dominująca zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych. Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity w ramach tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-12
ZAP Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
58,60
0,00
2024-04-11
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2024 roku, a kontynuującym – po przerwie – obrady w dniu 11 kwietnia 2024 roku.
59,00
0,00
2024-04-11
ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 11 kwietnia 2024 roku.
59,00
0,00
2024-04-11
ZAP Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
59,00
0,00
2024-04-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w marcu 2024 roku.
59,00
0,00
2024-04-10
ZAP Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
59,00
0,00
2024-04-09
ZAP Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
59,00
0,00
2024-04-05
ZAP Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
58,20
0,00
2024-04-04
ZAP Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok.
58,60
-0,68
2024-04-02
ZAP Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
58,80
+0,68