Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [uchwała nr 1]. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2023: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 2]. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 3]. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego: - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2] Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2023 roku, [uchwała nr 4]. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 5]. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 [uchwały od nr 6 do nr 24]. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [uchwała nr 25]. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku [uchwała nr 26]. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 27]. 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania [uchwała nr 28]. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 29]. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. [uchwały nr 30 - 32]. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu [jako odrębne pliki]: 1] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 2] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 4] załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, 6] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023], 7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023], 8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, 9) Dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia: a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty