Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

OTM QSr 4/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr4/2023  
           kwartał /rok  
 
 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za4kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-12-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-02-29    
 
 
  ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ZPC OTMUCHÓW S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  48-385 Otmuchów  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Nyska 21  
  (ulica) (numer)  
  (77) 431 50 83 (77) 431 50 85  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@zpcotmuchow.pl ttps://www.grupaotmuc how.pl/  
  (e-mail)  (www)  
  7530012546 531412881  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-314 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-314 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-314 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 
 DANE JEDNOSTKOWE---- 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów292 561258 47464 60655 132 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 994-1 9993 532-426 
 Zysk (strata) brutto10 999-6 1062 429-1 302 
 Zysk (strata) netto9 743-6 3052 151-1 345 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8 25616 2201 8233 460 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 037-21 171-5 971-4 516 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej16 2403 9913 586851 
 Przepływy pieniężne netto, razem-2 541-960-561-205 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)216 832190 71849 86940 666 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)104 35387 95424 00018 754 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 2323 171973676 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)100 12184 78323 02718 078 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)112 479102 76425 86921 912 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)60645 0991 3951 087 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 320 17930 320 17930 320 17930 320 179 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,32-0,250,07-0,05 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,32-0,250,07-0,05 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,413,390,850,72 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,413,390,850,72 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
 DANE SKONSOLIDOWANE---- 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów284 710252 22962 87353 800 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej20 386-4 5354 502-967 
 Zysk (strata) brutto15 267-8 9463 371-1 908 
 Zysk (strata) netto13 741-9 2813 034-1 980 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 29316 5602 4943 532 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-27 118-20 997-5 988-4 479 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13 5012 9292 981625 
 Przepływy pieniężne netto, razem-2 325-1 508-513-322 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)212 216191 64448 80840 863 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)103 64796 43523 83820 562 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 4814 4051 261939 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)98 16692 03022 57719 623 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)108 57095 20924 97020 301 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej107 13094 79824 63920 213 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0645 0991 3951 087 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 320 17930 320 17930 320 17930 320 179 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,45-0,360,10-0,08 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,45-0,360,10-0,08 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,583,140,810,67 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3,583,140,810,67 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)---- 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Kursy euro u&#380;yte do przeliczania wybranych danych finansowych:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#346;rednia arytmetyczna &#347;rednich kurs&#243;w NBP na koniec ka&#380;dego miesi&#261;ca za</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okres 01.01-31.12.2023 r.: 4,5284</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">&#346;rednia arytmetyczna &#347;rednich kurs&#243;w NBP na koniec ka&#380;dego miesi&#261;ca za</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okres 01.01-31.12.2022 r.: 4,6883</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Warto&#347;&#263; kapita&#322;u w&#322;asnego zosta&#322;a przeliczona na euro w oparciu o &#347;redni</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2023 r.: 4,3480 oraz na dzie&#324;</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">31.12.2022 r.: 4,6899</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_OTM 4Q 2023 SSF.pdfSkonsolidowany raport GK OTMUCHÓW 4q2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-02-29MARCIN KUKLIŃSKIPREZES ZARZĄDUMarcin Kukliński 
 2024-02-29MONIKA BUTZCZŁONEK ZARZĄDUMonika Butz 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty