Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
7.03.2024, 14:10

ACT Nabycie akcji w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., zawiadamia, że w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r., oraz zmian dokonanych na podstawie Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 28.02.2024 r., a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r., raporcie bieżącym nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r. i raporcie bieżącym 21/2024 z dnia 28.02.2024 r., Emitent dokonał w okresie od 29.02.2024 r. – 06.03.2024 r. następujących transakcji nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLACTIN00018) podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
- w dniu 29.02.2024 r. 646 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 12 920,00 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 20,00 zł. Akcje te stanowią 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 646 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0034% ogólnej liczby głosów. - w dniu 04.03.2024 r. 1 205 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 24 100,00 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 20,00 zł. Akcje te stanowią 0,0064% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 1 205 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0064% ogólnej liczby głosów. - w dniu 05.03.2024 r. 4 119 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 82 380,00 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 20,00 zł. Akcje te stanowią 0,0220% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 4 119 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0220% ogólnej liczby głosów. - w dniu 06.03.2024 r. 4 293 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 85 860,00 zł., za średnią jednostkową cenę akcji wynoszącą 20,00 zł. Akcje te stanowią 0,0229% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 4 293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0229% ogólnej liczby głosów. W wyniku wszystkich powyższych transakcji oraz uprzednio nabytych akcji, Emitent posiada łącznie 1 192 820 akcji własnych, stanowiących 6,3661% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 192 820 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,3661% ogólnej liczby głosów. Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r. Powyższe transakcje nabycia akcji własnych przeprowadzone zostały za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w dniach 29.02.2024 r. – 06.03.2024 r. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Załączniki

Inne komunikaty