Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STA Zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Emitenta, spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie

Zarząd Starward Industries S.A. (dalej: „Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2024 r., Emitent zawarł umowę pożyczki (“Umowa”) z akcjonariuszem Spółki, spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie.
Na podstawie zawartej Umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki na łączną kwotę 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100), w następujących transzach i terminach: 1) 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia 8 marca 2024 r., 2) 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do dnia 31 marca 2024 r. W/w pożyczka oprocentowana jest na 6% (sześć procent) w skali roku. Kwota pożyczki wraz z odsetkami ma zostać zwrócona pożyczkodawcy w terminie do dnia 1 stycznia 2025 roku. Celem zawarcia Umowy jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności.

Inne komunikaty