Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
14.03.2024, 15:06

ACT Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 13 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Piotra Bielińskiego (dalej także: „Zawiadamiający”), sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia umowy darowizny pomiędzy Panem Piotrem Bielińskim, a Fundacją Rodzinną Bielińskich, której Pan Piotr Bieliński jest fundatorem. Przed dokonaniem ww. zmian, Zawiadamiający posiadał 3.811.749. akcji, uprawniających do 3.811.749. głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 20,34% udziału w kapitale zakładowym oraz 20,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Po rozliczeniu ww. zmian, Zawiadamiający nie posiada żadnych akcji Emitenta. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że występuje podmiot zależny od niego (FUNDACJA RODZINNA BIELIŃSKICH), który posiada akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji ACTION S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty