Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
14.03.2024, 18:49

CSR Wpis do KRS zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2023 z 15 czerwca 2023 roku oraz korekty raportu bieżącego nr 19/2023 z 16 czerwca 2023 roku dotyczących powołania składu Zarządu Spółki nowej kadencji, a także raportu bieżącego numer 2/2024 z 5 stycznia 2024 roku dotyczącego zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pani Hanny Kijanowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki - informuje niniejszym, że w dniu 13 marca 2024 roku Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmienionych danych Spółki w zakresie zmiany funkcji Pani Hanny Kijanowskiej w Zarządzie Caspar Asset Management S.A. z Członka Zarządu na Prezesa Zarządu Caspar Asset Management S.A.
Nadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu aktualne informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, osób wchodzących w skład Zarządu Caspar Asset Management S.A. oraz wskazuje, że: - żaden z członków Zarządu Spółki nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki; - żaden z członków Zarządu Spółki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty