Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
15.03.2024, 10:04

ACT Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 14.03.2024 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 – dalej: „Ustawa”) o przekroczeniu przez FUNDACJĘ RODZINNĄ BIELIŃSKICH (dalej: „Akcjonariusz”) 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nabycie znacznego pakietu akcji w Spółce nastąpiło na skutek zawarcia umowy darowizny w dniu 14.03.2024 r., Fundacją Rodzinną Bielińskich, a Panem Piotrem Bielińskim, który jest jej fundatorem. Akcjonariusz wskazał w swym zawiadomieniu, że: - przed zawarcie ww. umowy, nie posiadał żadnych akcji Emitenta, - po rozliczeniu ww. transakcji, Zawiadamiający posiada 3.811.749. akcji, uprawniających do 3.811.749. głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,34% udziału w kapitale zakładowym oraz 20,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Jednocześnie w opisywanym zawiadomieniu wskazano, że nie występują: - podmioty zależne Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy; - osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Inne komunikaty