Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że otrzymała w dniu 15.03.2024 r. zawiadomienie o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.(Zamawiający) na wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Adamów „Etap 2a - Rozbudowa rozdzielni 220 kV i 110 kV w stacji 220/110 kV Adamów dla przyłączenia BGP Adamów”.
Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (PZP). Wartość oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. to 36.900.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100); netto to: 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100). Kolejnym etapem zgodnie z PZP jest zawarcie umowy, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem. Spółka podkreśla, że wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy. Spółka podaje fakt otrzymania zawiadomienia do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę budowanie portfela zamówień ELEKTROTIM S.A. na kolejne lata, szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty