Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
18.03.2024, 18:10

ACT Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2022 z dnia 26.10.2022 r., nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r., nr 35/2023 z dnia 14.04.2023 r., nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., nr 57/2023 z dnia 22.06.2023 r., nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r., nr 96/2023 z dnia 26.10.2023 r., nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r. oraz 21/2024 z dnia 28.02.2024 r., zawiadamia, że w dniu 18.03.2024 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o uzupełnieniu programu nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (zmienionych Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., a następnie Uchwałami nr 13 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2023 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 października 2023 r.) oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 28 lutego 2024 r., w drodze kolejnego (piątego) zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej: „Zaproszenie”).
Zaproszenie jest adresowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy będą upoważnieni do złożenia oferty sprzedaży akcji Spółki. W wyniku Zaproszenia oraz przyjęcia ofert sprzedaży Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 1.000.000 akcji własnych. Proponowana cena nabycia akcji wynosi 35,00 zł. za jedną akcję. Emitent w Zaproszeniu wyznaczył następujące terminy: a) rozpoczęcia przyjmowania od akcjonariuszy Spółki ofert sprzedaży akcji na dzień 19 marca 2024 r. b) zakończenia przyjmowania od akcjonariuszy Spółki ofert sprzedaży akcji na dzień 25 marca 2024 r. c) przewidywanej publikacji informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia na dzień 26 marca 2024 r. d) przewidywanej daty przeniesienia własności akcji (data rozliczenia nabycia) na dzień 28 marca 2024 r. Emitent w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji na podstawie Zaproszenia nie będzie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji dla potrzeb niniejszego Zaproszenia będzie Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe warunki nabywania akcji w drodze Zaproszenia określa treść „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji” ze wzorem „Oferty sprzedaży akcji Spółki Action S.A.” stanowiących załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Załączniki

Inne komunikaty