Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
26.03.2024, 17:46

ACT Liczba akcji przeznaczonych do nabycia na podstawie alokacji ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach programu nabywania akcji własnych.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 18.03.2024 r. informującego o warunkach programu nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (zmienionych Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., a następnie Uchwałami nr 13 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2023 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 października 2023 r.) oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 28 lutego 2024 r., realizowanego w drodze zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej: „Zaproszenie”), zawiadamia, że w odpowiedzi na Zaproszenie, do dnia zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji (wyznaczonego na 25.03.2024 r.), złożono 552 oferty na łączną liczbę 14.930.357 akcji Spółki.
Mając na uwadze fakt, iż Zaproszenie przewidywało maksymalną liczbę akcji możliwych do nabycia przez Spółkę na poziomie 1.000.000, dokonana została redukcja akcji oferowanych do sprzedaży, wynosząca 93,30%. W związku z tym stopa alokacji oferowanych do nabycia akcji wyniosła 6,70%. W wyniku przyjęcia ofert sprzedaży akcji Spółki, Emitent nabędzie 1.000.000 akcji własnych po cenie 35,00 zł. za jedną akcję oraz za łączną cenę wynoszącą 35.000.000. zł. za wszystkie te akcje. Po rozliczeniu transakcji zrealizowanych na podstawie Zaproszenia oraz uprzednio nabytych akcji, Emitent posiadał będzie łącznie 2 200 000 akcji własnych, stanowiących 11,7415% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,7415% ogólnej liczby głosów. Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty