Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
26.03.2024, 17:50

ACT Zakończenie programu nabywania akcji własnych Spółki.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r., zawiadamia, że w dniu 26.03.2024 r., skup akcji własnych został zakończony, z uwagi na realizację skupu całej puli 3.500.000. akcji przewidzianej Uchwałami Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (z uwzględnieniem ich zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 13, 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 21.06.2023 r., zmian dokonanych na podstawie Uchwał Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2023 r., oraz zmian dokonanych na podstawie Uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 28.02.2024 r.), a także zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 14.04.2023 r., raporcie bieżącym nr 58/2023 z dnia 22.06.2023 r., raporcie bieżącym nr 97/2023 z dnia 26.10.2023 r. i raporcie bieżącym 21/2024 z dnia 28.02.2024 r. (dalej: „Program”).
Akcje własne były nabywane przez Emitenta na podstawie Programu w celu: umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki; dalszej odsprzedaży przez Spółkę. W wyniku wszystkich transakcji Emitent nabył łącznie 3 500 000 akcji własnych, uprawniających do 3 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie Emitent posiada łącznie 2 200 000 akcji własnych, stanowiących 11,7415% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,7415% ogólnej liczby głosów. Emitent wyjaśnia, że wskazana wyżej aktualna liczba akcji posiadanych przez Spółkę oraz ich udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynika z faktu umorzenia 1 300 000 akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 71/2023 z 16.08.2023 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta nie podjął decyzji w zakresie sprecyzowania przeznaczenia akcji. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty