Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LPP: strona spółki
27.03.2024, 0:39

LPP SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-02-01do2024-01-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-27    
 
 
  LPP SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LPP Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-769 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ł?kowa 39-44  
  (ulica) (numer)  
  058 769 69 05 058 769 69 09  
  (telefon)  (fax)  
  lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  583-10-14-898 190852164  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NUS7MKGPJL4752 - LPP 0000000778  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży17 406,2015 926,503 869,903 390,40 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 283,501 184,40507,70252,10 
 Zysk (strata) brutto2 047,201 087,50455,10231,50 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 607,10486,70357,30103,60 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 190,001 853 738,001 855 190,001 853 738,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję866,27262,55192,5955,89 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 343,30622,30965,60132,50 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-983,60-897,10-218,70-191,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 749,70-609,30-611,30-129,70 
 Przepływy pieniężne netto, razem610,00-884,10135,60-188,20 
       
 Aktywa razem13 802,1012 921,003 177,702 744,00 
 Zobowiązania długoterminowe3 431,303 722,70790,00790,60 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 653,805 213,901 301,701 107,20 
 Kapitał własny4 717,003 984,401 086,00846,10 
 Kapitał podstawowy3,703,700,900,80 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 190,001 853 738,001 855 190,001 853 738,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję2 542,602 149,39585,39456,45 
 Wypłacona dywidenda na jedną akcję430,00350,0099,0074,33 
       
       
 wartości wyrażone w mln 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 lpp-2024-01-31-pl.zip  
 lpp-2024-01-31-pl.zip.XAdES  
 GK_LPP_SSF_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2023.xhtml  
 GK_LPP_SSF_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2023.xhtml.XAdES  
 GK_LPP_SzD_2023.xhtml  
 GK_LPP_SzD_2023.xhtml.XAdES  
 GK_LPP_SSF_Oswiadczenie_Zarzadu_do_SSF_2023.xhtml  
 GK_LPP_SSF_Oswiadczenie_Zarzadu_do_SSF_2023.xhtml.XAdES  
 GK_LPP_SSF_Oswiadczenie_i_ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtml  
 LPP_SA_2023_BSSF_PL.xhtml  
 LPP_SA_2023_BSSF_PL.xhtml.XAdES  
    
    
    
    
    

Załączniki

Inne komunikaty