Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LPP: strona spółki
27.03.2024, 0:57

LPP RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-02-01do2024-01-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-27    
 
 
  LPP SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LPP Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-769 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ł?kowa 39-44  
  (ulica) (numer)  
  058 769 69 05 058 769 69 09  
  (telefon)  (fax)  
  lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  583-10-14-898 190852164  
  (NIP)  (REGON)  
  259400NUS7MKGPJL4752 - LPP 0000000778  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży14 253,0013 424,603 168,802 857,80 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 772,70361,50394,1077,00 
 Zysk (strata) brutto1 938,80638,60431,00135,90 
 Zysk (strata) netto1 626,20534,30361,50113,70 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 190,001 853 738,001 855 190,001 853 738,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN)876,57288,23194,8861,36 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 690,40164,30598,1035,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-187,10-526,00-41,60-112,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 031,50-31,40-451,70-6,70 
 Przepływy pieniężne netto, razem471,80-393,10104,90-83,70 
       
 Aktywa razem11 029,3010 534,502 539,302 237,10 
 Zobowiązania długoterminowe1 514,102 098,00348,60445,50 
 Zobowiązania krótkoterminowe4 724,704 483,801 087,80952,20 
 Kapitał własny4 790,503 952,701 102,90839,40 
 Kapitał podstawowy3,703,700,900,80 
 Średnia ważona liczba akcji1 855 190,001 853 738,001 855 190,001 853 738,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)2 582,222 132,29594,52452,82 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję430,00350,0099,0074,33 
       
       
 wartości wyrażone w mln 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 LPP_JSF_2024-01-31_PL.xhtml  
 LPP_JSF_2024-01-31_PL.xhtml.XAdES  
 LPP_JSF_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2023.xhtml  
 LPP_JSF_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2023.xhtml.XAdES  
 GK_LPP_SzD_2023.xhtml  
 GK_LPP_SzD_2023.xhtml.XAdES  
 LPP_JSF_Oswiadczenie_Zarzadu_do_JSF_2023.xhtml  
 LPP_JSF_Oswiadczenie_Zarzadu_do_JSF_2023.xhtml.XAdES  
 LPP_JSF_Oswiadczenie_i_ocena_Rady_Nadzorczej_2023.xhtml  
 LPP_SA_2023_BSF_PL.xhtml  
 LPP_SA_2023_BSF_PL.xhtml.XAdES  
    

Załączniki

Inne komunikaty