Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
27.03.2024, 11:01

ACT Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, iż działając podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. (zmienionych Uchwałami nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 14.04.2023 r., a następnie Uchwałami nr 13 i nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2023 r., Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 października 2023 r.) oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Action S.A. z dnia 28 lutego 2024 r. oraz Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych Spółki w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, a także na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Emitent w dniu 26 marca 2024 r. nabył 1 000 000 akcji własnych stanowiących 5,3370% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 1 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,3370% ogólnej liczby głosów. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 28 marca 2024 r.
Transakcja ta spowodowała przekroczenie przez ACTION S.A. progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Transakcja nabycia akcji własnych przeprowadzona została za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z raportem bieżącym nr 31/2024 z dnia 26.03.2024 r. Przed zawarciem w/w transakcji ACTION S.A. posiadała bezpośrednio 1 200 000 akcji własnych, stanowiących 6,4044% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,4044% ogólnej liczby głosów. Po rozliczeniu transakcji, Emitent posiada łącznie 2 200 000 akcji własnych, stanowiących 11,7415% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,7415% ogólnej liczby głosów. Emitent informuje, że nie występują podmioty zależne od ACTION S.A., które posiadałyby akcje spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji ACTION S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Emitent przypomina, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Inne komunikaty