Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
28.03.2024, 18:14

CSR RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dladomów maklerskich  
      
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
      
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od do   
                 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  CASPAR ASSET MANAGEMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CASPAR AM SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  61-888 POZNAŃ  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PÓŁWIEJSKA 32  
  (ulica) (numer)  
  61/855-16-14 61/855-16-14 w.11  
  (telefon)  (fax)  
  am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL  
  (e-mail)  (www)  
  779-236-25-43 301186397  
  (NIP)  (REGON)  
  259400FVEQRI4DIICU28 0000335440  
    (LEI)       (KRS)   
 4AUDYT Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody z działalności podstawowej19 843,0022 682,004 382,004 838,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 032,006 556,001 111,001 398,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 226,006 928,001 154,001 478,00 
 Zysk (strata) netto4 203,005 574,00928,001 189,00 
 Zysk na akcję (PLN)0,430,570,090,12 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,430,570,090,12 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 971,006 425,001 319,001 370,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej44,002 948,009,00629,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-6 853,00-7 811,00-1 513,00-1 666,00 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-838,001 562,00-185,00333,00 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa26 211,0025 801,006 028,005 501,00 
 Zobowiązania długoterminowe4 611,003 957,001 060,00844,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe3 774,003 034,00868,00646,00 
 Kapitał własny17 826,0018 811,004 100,004 011,00 
       
 * W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2023 r.: 4,3480 PLN/EUR, 31.12.2022 r.: 4,6899 PLN/EUR, - średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2023 r.: 4,5284 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2022 r.: 4,6883 PLN/EUR. Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco : 01.01 - 31.12.2023 r.: 4,3053 – 4,7895 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2022 r.: 4,4879 – 4,9647 PLN/EUR. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 CAM_List_Prezesa_2024-03-28_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 CSR_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za okres 01.01.2023-31.12.2023 
 CSR_2023-12-31_pl.xhtml.BES.BES.BES.XAdES.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe Caspar Asset Management S.A. za okres 01.01.2023-31.12.2023_podpis 
 SzDZ_CRS__2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 SzDZ_CRS__2023-12-31_pl.xhtml.BES.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy_podpis 
 CSR_SZB_SF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 CSR_SZB_SF_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego_podpis 
 CAM_Osw_RN_KA_2024-03-28_pl.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 
 CAM_Ocena_RN_2024-03-28_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej o sprawozdaniach finansowych 
 CAM_Inf_Zarz_2024-03-28_pl.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 
 CAM_Osw_Zarz_SF_2024-03-28_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań finansowych 

Załączniki

Inne komunikaty