Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CASPAR: strona spółki
28.03.2024, 18:25

CSR SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
                 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dladomów maklerskich  
      
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
      
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod do   
                 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  CASPAR ASSET MANAGEMENT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  CASPAR AM SA Finanse inne (fin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  61-888 POZNAŃ  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  PÓŁWIEJSKA 32  
  (ulica) (numer)  
  61/855-16-14 61/855-16-14 w.11  
  (telefon)  (fax)  
  am@caspar.com.pl CASPAR.COM.PL  
  (e-mail)  (www)  
  779-236-25-43 301186397  
  (NIP)  (REGON)  
  259400FVEQRI4DIICU28 0000335440  
    (LEI)       (KRS)   
 4AUDYT Sp. z o.o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów     
 Przychody z działalności podstawowej31 532,0034 518,006 963,007 363,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 555,005 422,00785,001 157,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 604,005 717,00796,001 220,00 
 Zysk (strata) netto2 488,004 239,00549,00904,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2 494,004 238,00551,00904,00 
 Zysk na akcję (PLN)0,250,430,060,09 
 Rozwodniony zysk na akcję (PLN)0,250,430,060,09 
 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 441,007 270,001 202,001 551,00 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej777,001 600,00172,00341,00 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-7 420,00-8 331,00-1 639,00-1 777,00 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 202,00539,00-265,00115,00 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa29 993,0031 823,006 898,006 785,00 
 Zobowiązania długoterminowe5 117,004 513,001 777,00962,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 457,005 213,001 255,001 112,00 
 Kapitał własny19 419,0022 097,004 466,004 712,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej19 358,0022 030,004 452,004 698,00 
       
 *W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2023 r.: 4,3480 PLN/EUR, 31.12.2022 r.: 4,6899 PLN/EUR, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2023 r.: 4,5284 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2022 r.: 4,6883 PLN/EUR. Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco: 01.01 - 31.12.2023: 4,3053 – 4,7895 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2022 r.: 4,4879 – 4,9647 PLN/EUR. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 CAM_List_Prezesa_2024-03-28_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu 
 csr-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.2023-31.12.2023 
 csr-2023-12-31-pl.zip.BES.BES.BES.XAdES.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 01.01.2023-31.12.2023_podpis 
 SzDZ_CRS__2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 SzDZ_CRS__2023-12-31_pl.xhtml.BES.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy_podpis 
 CSR_SZB_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 CSR_SZB_SSF_2023-12-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_podpis 
 CAM_Osw_RN_KA_2024-03-28_pl.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu 
 CAM_Ocena_RN_2024-03-28_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej o sprawozdaniach finansowych 
 CAM_Inf_Zarz_2024-03-28_pl.xhtmlInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 
 CAM_Osw_Zarz_SF_2024-03-28_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań finansowych 

Załączniki

Inne komunikaty