Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
29.03.2024, 21:17

ACT Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 29 marca 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – FUNDACJI RODZINNEJ BIELIŃSKICH (dalej także: „Zawiadamiający”), sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przyjęcia przez ACTION S.A. oferty sprzedaży akcji złożonej przez FUNDACJĘ RODZINNĄ BIELIŃSKICH. Przed dokonaniem ww. zmian, Zawiadamiający posiadał 3.811.749. akcji, uprawniających do 3.811.749. głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 20,34% udziału w kapitale zakładowym oraz 20,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ACTION S.A. Po rozliczeniu transakcji Zawiadamiający posiada łącznie 3 556 447 akcji ACTION S.A., stanowiących 18,98% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 3 556 447 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,98% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Zawiadamiający wskazał, że występuje podmiot zależny od niego (FUNDACJA RODZINNA BIELIŃSKICH), który posiada akcje Spółki oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji ACTION S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie, jak również nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty