Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LMGAMES: strona spółki
2.04.2024, 19:18

LMG Podpisanie drugiego aneksu do umowy inwestycyjnej z Frozen Way S.A.

Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2024 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej zawartej z Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Inwestor), dotyczącej gry wideo pt. Chornobyl Liquidators, o której Emitent informował raportem ESPI nr 10/2023 z dnia 2 października 2023 r. (dalej odpowiednio: Aneks nr 2, Umowa, Gra).
W ramach Aneksu nr 2, na podstawie którego Umowa otrzymała nowe brzmienie, Spółka zobowiązała się do stworzenia i publikacji Gry oraz dodatku do Gry pt. „Chornobyl Liquidators – Supporter Pack” (dalej: Dodatek) na platformie Steam w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2024 r. (przesunięcie z 26 kwietnia 2024 r.). W celu realizacji powyższego przedmiotu Umowy Inwestor zobowiązuje się do współfinansowania produkcji i wsparcie popremierowe Gry oraz Dodatku kwotą nie przekraczającą 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto (wzrost o 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto), z czego: - 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych( netto, jako pierwsza transza, będzie stanowiła bezwarunkową wpłatę inicjacyjną, - 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto zostanie wypłaconych Spółce w kolejnych ośmiu równych transzach, tj. po 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, po ukończeniu poszczególnych etapów produkcji Gry i Dodatku określonych w Umowie, - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, jako dziesiąta transza, zostanie wypłacona Emitentowi 6 czerwca 2024 r., o ile do tego momentu odbędzie się premiera Gry oraz Dodatku na platformie Steam, - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, jako jedenasta transza, zostanie wypłacone Spółce w ramach wsparcia popremierowego najpóźniej w ostatnim dniu kalendarzowym czerwca 2024 r., o ile premiera Gry oraz Dodatku na platformie Steam odbędzie się w terminie wskazanym powyżej, a także o ile liczba sprzedanych egzemplarzy Gry, w ciągu 72 godzin od premiery, przekroczy 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk netto (tj. po odjęciu zwrotów), - 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, jako ostatnia, dwunasta transza, zostanie wypłaconych Emitentowi w ramach wsparcia popremierowego najpóźniej w ostatnim dniu kalendarzowym lipca 2024 r., o ile premiera Gry oraz Dodatku na platformie Steam odbędzie się w terminie wskazanym powyżej, a także o ile liczba sprzedanych egzemplarzy, w ciągu 72 godzin od premiery, Gry przekroczy 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk netto (tj. po odjęciu zwrotów). Przez cały okres dystrybucji Gry zysk netto ze sprzedaży Gry zostanie podzielony w następujący sposób: - dopóki zysk netto ze sprzedaży Gry nie przekroczy 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Inwestor będzie uprawniony do 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, a Emitent do 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, - od momentu gdy zysk netto ze sprzedaży Gry przekroczy 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), Inwestor będzie uprawniony do 65% (słownie: sześćdziesiąt pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, a Emitent do 35% (słownie: trzydzieści pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, - od momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505 Games S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (dalej: 505), wynoszących 625.600,00 EUR (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset euro), tj. 2.685.951,04 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden cztery grosze) według kursu średniego EUR/PLN=4,2934 Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. - tabela nr 065/A/NBP/2024, Inwestor będzie uprawniony do 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, a Spółka do 10% (słownie: dziesięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry, z zastrzeżeniem, że zgodnie zapisami umowy z dnia 23 grudnia 2021 r., zawartej pomiędzy Emitentem a 505, Spółka, ze swojego udziału w zysku netto ze sprzedaży Gry, do momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505, wynoszących 625.600,00 EUR (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset euro), będzie przekazywał 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Gry do 505. Przez cały okres dystrybucji Dodatku zysk netto ze sprzedaży Dodatku zostanie podzielony w następujący sposób: - do momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505 Inwestor będzie uprawniony do 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Dodatku, a Spółka do 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Dodatku; - od momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505 Inwestor będzie uprawniony do 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) zysku netto ze sprzedaży Dodatku, a Spółka do 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) zysku netto ze sprzedaży Dodatku,z zastrzeżeniem, że zgodnie zapisami umowy z dnia 23 grudnia 2021 r., zawartej pomiędzy Emitentem a 505, Spółka, ze swojego udziału w zysku netto ze sprzedaży Dodatku, do momentu spłaty nakładów inwestycyjnych poniesionych na Grę przez 505, wynoszących 625.600,00 EUR (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset euro), będzie przekazywał 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) zysku netto ze sprzedaży Dodatku do 505. Przez zysk netto ze sprzedaży rozumiany jest przychód netto ze sprzedaży pomniejszony o bezpośrednie koszty dystrybucji (prowizje sklepów cyfrowej dystrybucji gier) oraz podatek u źródła. Majątkowe prawa autorskie do Gry i Dodatku zostały przeniesione na Inwestora, który udzielił Spółce licencji niezbędnej do realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Inwestor zwiększył z 4 do 5 osób liczebność, finansowanego w całości ze środków Inwestora, zespołu projektowego biorącego czynny udział w wykonaniu Gry i Dodatku. Strony mają możliwość odstąpienia od Umowy na warunkach w niej określonych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty