Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TOW Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) , działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2024 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, pod adresem: Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmować będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, ustalenia dnia 22 maja 2024 r. jako dnia prawa poboru akcji serii D, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dzień 22 maja 2024 r. jako proponowany dzień prawa poboru nowych akcji na okaziciela serii D Spółki, których emisję przewiduje projekt uchwały, o którym mowa w pkt. 5 wskazanego powyżej porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki; 2. Projekty uchwał na NWZ Spółki; 3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ Spółki; 4. Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce; 5. Formularz do wykonywania na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty