Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Rejestracja zmian w Statucie Spółki

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2024, 12/2024, Emitent informuje, że powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Emitenta polegających na podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 47.500.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku emisji 6.000.000 akcji serii Z. Po rejestracji zmian w Statucie, łączna liczba akcji Emitenta wynosi 47.500.000. W załączeniu Emitent przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty