Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
5.04.2024, 15:06

ZAP Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2024 roku otrzymał oświadczenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych, z dnia 5 kwietnia 2024 roku, działającego na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Spółki, o powołaniu Pani Agnieszki Beaty Kani do składu Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, że Pani Agnieszka Kania złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy ona w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty