Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
9.04.2024, 19:28

ZAP Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, kandydatury Pana Cezarego Możeńskiego oraz Pana Huberta Kamoli na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydaci zostali zgłoszeni w związku z rozpatrywaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie wznowione po przerwie w dniu 11 kwietnia 2024 roku, punktu 5 porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W/w kandydaci uzyskali pozytywne opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniają wymogi wynikające z prawa powszechnie obowiązującego. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z w/w kandydatów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że obaj wyżej wymienieni kandydaci do Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje kandydatów do Rady Nadzorczej, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty