Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
10.04.2024, 18:47

ZAP Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, kandydaturę Pana Dariusza Bednorza na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku z rozpatrywaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostanie wznowione po przerwie w dniu 11 kwietnia 2024 roku, punktu 5 porządku obrad w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Kandydat uzyskał pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełnia wymogi wynikające z prawa powszechnie obowiązującego. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że kandydat do Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację kandydata do Rady Nadzorczej, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty