Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
11.04.2024, 17:31

ZAP Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali:
Pan Krzysztof Majcher, Pan Marcin Szewczak. Ponadto, uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Pan Dariusz Bednorz, Pan Hubert Kamola, Pan Cezary Możeński. Jednocześnie uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Cezary Możeński. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wchodzą w życie z dniem podjęcia. Jednocześnie Spółka informuje, że w/w nowo powołani Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty