Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
12.04.2024, 11:35

STX Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) – spółki zależnej od Emitenta - dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAM S.A. o podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu SAM S.A.
„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje: 1) dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 96.677.384,92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób: a) kwotę 96.677.384,47 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych, b) kwotę 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 2) dokonać wypłaty dywidendy przeznaczonej dla akcjonariusza Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 126.713.258,58 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), z zastrzeżeniem, że powyższa kwota zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 r. w kwocie 51.141.681,23 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia trzy grosze). Do wypłaty na rzecz akcjonariusza pozostaje kwota 75.571.577,35 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy). Wypłata nastąpi w terminie do 8 maja 2024 roku.” Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy SAM S.A., w tym ustalenia terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-07-25
STX Polecenie zmiany do kontraktu HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice-Kraków".
2,72
0,00
2024-07-17
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2024 roku (kończący się 30 czerwca 2024 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po I półroczu 2024 roku
2,77
-0,18
2024-07-16
STX Informacje uzupełniające dotyczące nowego Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. –Stefana Bonomolo - powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki 25 czerwca 2024 r.
2,80
+0,54
2024-07-08
STX Informacje uzupełniające dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,77
0,00
2024-06-25
STX Powołanie Wiceprezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A.
2,73
+0,55
2024-06-19
STX Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,73
0,00
2024-06-19
STX Informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,73
0,00
2024-06-19
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. w dniu 19 czerwca 2024 roku
2,74
-1,09
2024-06-19
STX Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
2,74
-1,09
2024-06-10
STX Kandydat do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
2,87
+0,52