Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PULAWY: strona spółki
12.04.2024, 22:46

ZAP Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka” ) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji:
- Pani Justyny Majsnerowicz (i) Wiceprezesa Zarządu oraz (ii) pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu, - Pana Pawła Brydy Wiceprezesa Zarządu, - Pana Jacka Janiszka Wiceprezesa Zarządu. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Kamoli do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące. Uchwała w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki weszła w życie z chwilą podjęcia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje informację dotyczącą wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Huberta Kamoli. Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Hubert Kamola złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Huberta Kamoli, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty