Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-19    
 
 
  MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  02-226 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wschodu Słońca 8  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 203 48 85 +48 22 205 06 05  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@miraculum.pl www.miraculum.pl  
  (e-mail)  (www)  
  726 23 92 016 472905994  
  (NIP)  (REGON)  
  259400GOLYS08809EP71 0000034099  
    (LEI)       (KRS)   
 CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży47 063,0043 312,0010 393,009 238,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej383,00-529,0085,00-113,00 
 Zysk (strata) brutto-1 323,00-1 361,00-292,00-290,00 
 Zysk (strata) netto za okres-1 637,00-2 459,00-361,00-525,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-243,00-594,00-54,00-127,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-241,00-222,00-53,00-47,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej577,00621,00127,00132,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem93,00-195,0021,00-42,00 
 Suma Aktywów59 563,0056 212,0013 699,0011 986,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem37 934,0034 156,008 724,007 283,00 
 Zobowiązania długoterminowe5 911,0020 840,001 360,004 444,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe32 023,0013 316,007 364,002 839,00 
 Kapitał własny21 629,0022 056,004 975,004 703,00 
 Kapitał zakładowy41 500,0038 000,009 545,008 103,00 
 Liczba akcji (w szt.)41 500 000,0038 000 000,0041 500 000,0038 000 000,00 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję-0,04-0,06-0,01-0,02 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,520,580,120,12 
 Wypłacona dywidenda na jedną akcję0,000,000,000,00 
 
 Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR. Do wyliczenia wielkości w EUR zastosowanonastępujące kursy: - dla pozycji bilansowych 4,3480 PLN/EUR, kurs z dnia 31.12.2023 dla danych porównywalnych na dzień 31.12.2022 - 4,6899 PLN/EUR - dla pozycji rachunków zysków i strat za okres 01.01.2023-31.12.2023 4,5284 PLN/EUR. Kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem, dla danych porównywalnych za okres 01.01.2022-31.12.2022 4,6883 PLN/EUR 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List_do_Akcjonariuszy_2023-12-31_pl.xhtmlList do Akcjonariuszy 
 List_do_Akcjonariuszy_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis list do Akcjonariuszy 
 Miraculum_JSF_2023-12-31_pl.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2023 rok 
 Miraculum_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis roczne sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2023 rok 
 Miraculum_SzDz_J_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarzadu Miraculum S.A. za 2023 rok 
 Miraculum_SzDz_J_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis sprawozdanie Zarzadu Miraculum S.A. za 2023 rok 
 Miraculum_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
 Miraculum_JSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
 Miraculum_OswRNoKA_2023_12_31.xhtmlOświadczenie RN dot. Komitetu Audytu za 2023 rok 
 Miraculum_Ocena_RN_2023_12_31.xhtmlSprawozdanie RN dot. oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności 

Załączniki

Inne komunikaty