Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
22.04.2024, 11:39

ACT Wybór Zarządu kolejnej kadencji

Zarząd ACTION S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej ACTION z siedzibą w Zamieniu, na podstawie art. 368§4 k.s.h., art. 369§1 k.s.h. i § 15 ust. 2 pkt 5) oraz §16 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, Uchwałą nr 1 dokonała wyboru Zarządu Spółki na kolejną czteroletnią kadencję trwającą, zgodnie z art. 369 §1 k.s.h., do 31 grudnia 2028 roku.
W skład Zarządu ACTION S.A. powołani zostali dotychczasowi Członkowie Zarządu, tj.: - Piotr Bieliński – na stanowisko Prezesa Zarządu, - Sławomir Harazin – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Handlu i Marketingu. Przekazane przez Emitenta informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej osób powołanych w skład Zarządu nie uległy zmianie. Ponadto Emitent informuje, że powołane w skład Zarządu osoby: - nie prowadzą działalności konkurencyjnej względem Emitenta, - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organów spółek kapitałowych, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie ich organów; - nie zostały wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty