Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

VGO SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z � 60 ust. 2 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) 
  dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-23    
 
 
  VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  VIGO PHOTONICS S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-850 Ożarów Mazowiecki  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Poznańska 129/133  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59  
  (telefon)  (fax)  
    www.vigo.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  527-020-73-40 010265179  
  (NIP)  (REGON)  
  259400UV4SDEMBUZ6J93 0000113394  
    (LEI)       (KRS)   
 Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług75 395,0067 874,0016 650,0014 470,00 
 Koszt własny sprzedaży38 483,0032 795,008 498,006 992,00 
 Zysk na działalności operacyjnej11 423,008 704,002 523,001 856,00 
 Zysk brutto11 294,007 684,002 494,001 628,00 
 Zysk netto-2 981,007 219,00-658,001 539,00 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach729 000,00729 000,00729 000,00729 000,00 
 Zysk netto na akcję zwykłą (zł/euro)-4,099,90-0,902,11 
 Aktywa trwałe225 396,00218 891,0051 839,0046 673,00 
 Aktywa obrotowe96 874,0035 106,0022 280,007 486,00 
 Kapitał własny198 180,00138 442,0045 580,0029 519,00 
 Zobowiązania długoterminowe80 168,0081 959,0018 438,0017 476,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe43 922,0033 596,0010 102,007 163,00 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)271,85189,9162,5240,49 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 336,003 496,003 386,00745,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 366,00-21 853,00-3 835,00-4 659,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 598,0014 128,00574,003 012,00 
       
 Dane finansowe prezentowane z EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2023 roku: 4,3480 PLN oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązujacego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 roku: 4,6899 PLN. 2. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2023 roku od 31 grudnia 2023 roku: 4,5283 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku: 4,6907 PLN. Zysk/strata/na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Zysk/strata/rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. 
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 VGOFY23CONSMSR.xhtml.xadesOpinia z badania biegłego rewidenta VIGO Photonics S.A. za 2023 
 VGOFY23CONSMSR.xhtmlOpinia z badania biegłego rewidentaVIGO Photonics S.A. za 2023 
 VIGO 2023 SSF 23032024.pdfSkonsolidowany raport roczny VIGO Photonics S.A. za 2023 
 vgo-2023-12-31-pl.BES.BES.zip.xadesSkonsolidowany raport roczny VIGO Photonics S.A. za 2023 
 vgo-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowany raport roczny VIGO Photonics S.A. za 2023 
 VGOFY23CONSMSR.pdfOpinia z badania biegłego rewidenta VIGO Photonics S.A. za 2023 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza dotyczace Komitetu Audytu dla skonsolidowanego raportu 2023ZW-sig.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza dotyczace Komitetu Audytu dla skonsolidowanego raportu 2023-sig.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 oświadczenie rada nadzorcza dotyczace komitetu audytu dla skonsolidowanego raportu 2023_signed (1).pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza dotyczace Komitetu Audytu dla skonsolidowanego raportu 2023_MW.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza dotyczace Komitetu Audytu dla skonsolidowanego raportu 2023.BES.pdf.xadesOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza do skonsolidowanego raportu rocznego 2023-sig.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 oświadczenie rada nadzorcza do skonsolidowanego raportu rocznego 2023_signed (1).pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza do skonsolidowanego raportu rocznego 2023.BES.pdf (1).xadesOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza do skonsolidowanego raportu rocznego 2023_MW (1).pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oświadczenie Rada Nadzorcza do skonsolidowanego raportu rocznego 2023 ZW-sig.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oswiadczenie Rada Nadzorcza dotyczace Komitet u Audytu dla skonsolidowanego raportu 2023 (1).pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
 Oswiadczenie Rada Nadzorcza do skons olidowanego raportu rocznego 2023.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej 
    

Załączniki

Inne komunikaty