Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  54-156 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Stargardzka 8  
  (ulica) (numer)  
  71 352 13 41 71 351 48 39  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl  
  (e-mail)  (www)  
  894-24-60-042 931931108  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QMZI2AZW7BIR21 0000035081  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów532 246,00428 243,00117 535,0091 343,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 893,0029 519,0011 901,006 296,00 
 Zysk (strata) brutto52 511,0030 517,0011 596,006 509,00 
 Zysk (strata) netto40 737,0023 086,008 996,004 924,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 290,0033 188,00-727,007 079,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 066,0010 509,00235,002 242,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 437,00-3 670,00-4 513,00-783,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-22 661,0040 027,00-5 004,008 538,00 
 Aktywa, razem256 128,00240 239,0058 907,0051 225,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania139 011,00148 742,0031 971,0031 715,00 
 Zobowiązania długoterminowe16 320,007 515,003 753,001 602,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe122 691,00141 227,0028 218,0030 113,00 
 Kapitał własny117 117,0091 497,0026 936,0019 509,00 
 Kapitał zakładowy9 983,009 983,002 296,002 129,00 
 Liczba akcji (w szt.)9 983 009,009 983 009,009 983 009,009 983 009,00 
 Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)4,082,310,900,49 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,082,310,900,49 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,739,172,701,96 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,739,172,701,96 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)1,500,000,330,00 
 
 Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny 2023 roku: 4,5284 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2023 r.: 4,3480 zł; kurs średnioroczny 2022 roku: 4,6883 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2022 r.: 4,6899 zł; 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 LdA_elt_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. 
 LdA_elt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis_LdA 
 jsf_elt_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023 
 jsf_elt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis_SF ET 2023 
 SzD_elt_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy ELEKTROTIM za rok 2023 
 SzD_elt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis_SzD ET i Grupa 2023 
 Elektrotim_2023_BSF_MSSF_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego 
 Elektrotim_2023_BSF_MSSF_PL.xhtml.XAdESpodpis_sprawozdanie biegłego rew. BSF 
 RNoS_elt_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 
 RNoS_elt_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis_Ocena RN dot. sprawozdań 
 oRN_dKA_elt_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu 
 oRN_dKA_elt_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis_Oświadczenie RN dot. KA 

Załączniki

Inne komunikaty