Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  54-156 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Stargardzka 8  
  (ulica) (numer)  
  71 352 13 41 71 351 48 39  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl  
  (e-mail)  (www)  
  894-24-60-042 931931108  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QMZI2AZW7BIR21 0000035081  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów546 947,00505 599,00120 782,00107 843,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej34 225,0033 191,007 558,007 080,00 
 Zysk (strata) brutto32 264,0030 414,007 125,006 487,00 
 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego22 373,0021 984,004 941,004 689,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 898,0037 505,00-861,008 000,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 521,005 479,00557,001 169,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 196,00-4 982,00-4 902,00-1 063,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-23 573,0038 002,00-5 206,008 106,00 
 Aktywa, razem268 603,00268 326,0061 776,0057 214,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania165 433,00169 206,0038 048,0036 079,00 
 Zobowiązania długoterminowe16 425,007 803,003 778,001 664,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe149 008,00161 403,0034 270,0034 415,00 
 Kapitał własny103 170,0099 120,0023 728,0021 135,00 
 Kapitał zakładowy9 983,009 983,002 296,002 129,00 
 Liczba akcji (w szt.)9 983 009,009 983 009,009 983 009,009 983 009,00 
 Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)2,242,200,490,47 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,242,200,490,47 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,339,932,382,12 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)10,339,932,382,12 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR)1,500,000,330,00 
 
 Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny 2023 roku: 4,5284 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2023 r.: 4,3480 zł kurs średnioroczny 2022 roku: 4,6883 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego na 31.12.2022 r.: 4,6899 zł 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 LdA_elt_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. 
 LdA_elt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis_LdA 
 elt-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2023 
 elt-2023-12-31-pl.zip.XAdESpodpis_SSF Grupy 2023 
 SzD_elt_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy ELEKTROTIM za rok 2023 
 SzD_elt_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESpodpis_SzD ET i Grupa 2023 
 Elektrotim_2023_BSSF_MSSF_PL.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 Elektrotim_2023_BSSF_MSSF_PL.xhtml.XAdESpodpis_sprawozdanie biegłego rew. BSSF 
 RNoS_elt_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań 
 RNoS_elt_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis_Ocena RN dot. sprawozdań 
 oRN_dKA_elt_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu 
 oRN_dKA_elt_2023-12-31_pl.xhtml.xadespodpis_Oświadczenie RN dot. KA 

Załączniki

Inne komunikaty