Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Rekomendacja podziału zysku ELEKTROTIM S.A. za 2023 rok

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka), informuje, że w dniu 23.04.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023.
Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku za rok 2023, który wynosi 40.736.714,33 PLN (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych 33/100) w następujący sposób: część zysku tj. kwotę w wysokości 24.957.522,50 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę, czyli 2,50 PLN (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję ELEKTROTIM S.A. a kwotę 15.779.191,83 PLN (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego. Przedłożony wniosek jest zgodny z przyjętą w dniu 31 marca 2023 roku „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025”. Proponowana wysokość dywidendy stanowi 61% jednostkowego zysku netto za rok 2023, czyli mieści się w przedziale 50%-75%, określonym w Polityce dywidendowej Spółki. Wniosek zostanie przedłożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie ostateczną decyzję o podziale zysku.

Inne komunikaty