Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
24.04.2024, 17:51

EAH RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  ESOTIQ & HENDERSON SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-298 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Budowlanych 31C  
  (ulica) (numer)  
  +48 58 728 48 00 +48 58 728 48 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@esotiq.com esotiqhenderson.com  
  (e-mail)  (www)  
  5833117220 221133543  
  (NIP)  (REGON)  
  2594003NDZ9HETT7PH70 0000370553  
    (LEI)       (KRS)   
 Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług272 162,00238 630,0060 101,0050 899,00 
 Zysk [strata] z działalności operacyjnej17 281,0012 798,003 816,002 730,00 
 Zysk [strata] brutto10 443,009 527,002 306,002 032,00 
 Zysk [strata] netto8 784,007 789,001 940,001 661,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej48 526,005 358,0010 716,001 143,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 366,00-5 984,00-2 068,00-1 276,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 138,00-278,00-7 980,00-59,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem3 022,00-904,00667,00-193,00 
 Aktywa razem155 383,00172 857,0035 737,0036 857,00 
 Zobowiązania84 937,00106 953,0019 535,0022 805,00 
 Zobowiązania długoterminowe26 073,0027 377,005 997,005 837,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe58 864,0079 576,0013 538,0016 968,00 
 Kapitał własny70 446,0065 904,0016 202,0014 052,00 
 Kapitał zakładowy224,00224,0052,0048,00 
 Liczba akcji2 233 500,002 233 500,002 233 500,002 233 500,00 
 Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]5,145,361,131,14 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 500,002 233 500,002 233 500,002 233 500,00 
 Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO]3,933,490,870,74 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,5429,517,256,29 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,5429,517,256,29 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,280,43 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 list_2024-04-24_pl.xhtmlPismo zarządu 
 list_2024-04-24_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 eh_2023-12-31_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe 
 eh_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 sz_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności 
 sz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 Sprawozdanie z badania SF JZP MSSF EAH.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
 Sprawozdanie z badania SF JZP MSSF EAH.xhtml.xadesPodpis 

Załączniki

Inne komunikaty