Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
24.04.2024, 17:53

EAH SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  ESOTIQ & HENDERSON SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  80-298 Gdańsk  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Budowlanych 31C  
  (ulica) (numer)  
  +48 58 728 48 00 +48 58 728 48 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@esotiq.com esotiqhenderson.com  
  (e-mail)  (www)  
  5833117220 221133543  
  (NIP)  (REGON)  
  2594003NDZ9HETT7PH70 0000370553  
    (LEI)       (KRS)   
 Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów275 495,00241 791,0060 837,0051 573,00 
 Zysk [strata] z działalności operacyjnej15 989,0012 976,003 531,002 768,00 
 Zysk [strata] brutto9 163,009 988,002 023,002 130,00 
 Zysk [strata] netto7 386,008 079,001 631,001 723,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej47 988,004 944,0010 597,001 055,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 383,00-6 899,00-2 072,00-1 472,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 034,00-351,00-7 957,00-75,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem2 571,00-2 306,00568,00-492,00 
 Aktywa razem144 026,00166 097,0033 125,0035 416,00 
 Zobowiązania82 560,00107 654,0018 988,0022 954,00 
 Zobowiązania długoterminowe24 296,0026 196,005 588,005 586,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe58 264,0081 458,0013 400,0017 369,00 
 Kapitał własny61 466,0058 443,0014 137,0012 461,00 
 Kapitał zakładowy224,00224,0052,0048,00 
 Liczba akcji2 233 500,002 233 500,002 233 500,002 233 500,00 
 Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]4,325,560,951,19 
 Rozwodniona liczba akcji2 233 500,002 233 500,002 233 500,002 233 500,00 
 Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO]3,313,620,730,77 
 Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,5226,176,335,58 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,5226,176,335,58 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,202,000,280,43 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 list_2024-04-24_pl.xhtmlPismo zarządu 
 list_2024-04-24_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 eah-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 eah-2023-12-31-pl.zip.xadesPodpisy 
 sz_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z działalności 
 sz_2023-12-31_pl.xhtml.xadesPodpisy 
 Sprawozdanie z badania SSF JZP MSSF EAH.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
 Sprawozdanie z badania SSF JZP MSSF EAH.xhtml.xadesPodpis 

Załączniki

Inne komunikaty