Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
25.04.2024, 10:21

ACT Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego warunków transakcji zbycia nieruchomości niezwiązanej z podstawową działalnością Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2023 z 4 października 2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze zbycia nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością Emitenta, Zarząd ACTION S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Spółka podpisała list intencyjny z udziałem podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomości Emitenta położonej w Zamieniu przy ul. Arakowej, stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 23/9 (księga wieczysta nr WA5M/00428871/4) o łącznej powierzchni gruntu 4.960 m. kw., po jej wydzieleniu z działki ewidencyjnej 23/2 („Nieruchomość”).
Powyższy list intencyjny stanowi dokument wskazujący zasadnicze warunki transakcji zbycia Nieruchomości oraz czynności wymagane do podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia takiej transakcji. List intencyjny w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia Nieruchomości w kwocie 5,32 mln zł. (powiększonej o podatek VAT). List intencyjny określa także zasady przeprowadzenia przez zainteresowanego nabyciem Nieruchomości czynności weryfikacyjnych, w trakcie których Spółka nie będzie podejmowała rozmów dotyczących zbycia Nieruchomości z innymi podmiotami. List intencyjny nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy, a przedstawione w nim warunki nie są wiążące. W przypadku podjęcia przez strony decyzji o realizacji transakcji po przeprowadzeniu ww. czynności weryfikacyjnych, powołany dokument będzie podstawą dalszych prac i ustaleń zmierzających do uzgodnienia ostatecznych warunków zawarcia transakcji zbycia Nieruchomości. Emitent informuje również, że przeprowadzenie transakcji zbycia Nieruchomości jest także uzależnione od pozyskania zgody Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Emitenta. W ocenie Zarządu Spółki, planowana sprzedaż Nieruchomości nie wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności operacyjnej Spółki. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Spółkę gospodarczo. Zarząd Emitenta zakłada również, że środki uzyskanie ze sprzedaży opisanych nieruchomości będą mogły być przeznaczone na dalszy rozwój Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym również na planowane działania akwizycyjne Spółki.

Inne komunikaty