Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
25.04.2024, 18:34

ACT RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  ACTION SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ACTION S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-500 Piaseczno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Zamienie, ul. Dawidowska 10  
  (ulica) (numer)  
  022 3321601 022 3321610  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@action.pl www.action.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5271107221 011909816  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QBPJRPZ9M4M409 0000214038  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 497 547,002 366 968,00551 530,00504 867,00 
 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży215 769,00207 500,0047 648,0044 259,00 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej44 357,0053 479,009 795,0011 407,00 
 Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki37 717,0049 491,008 329,0010 556,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej67 518,0018 028,0014 910,003 845,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-14 412,00-6 032,00-3 183,00-1 287,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-33 119,00-8 675,00-7 314,00-1 850,00 
 Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych19 987,003 321,004 414,00708,00 
 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)1,932,470,430,53 
 Aktywa, razem685 311,00646 353,00157 615,00137 818,00 
 Zobowiązania236 492,00204 345,0054 391,0043 571,00 
 Zobowiązania długoterminowe64 366,0079 084,0014 804,0016 863,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe172 126,00125 261,0039 587,0026 709,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki448 819,00442 008,00103 224,0094 247,00 
 Kapitał zakładowy1 874,002 004,00431,00427,00 
 Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )19 549 055,0020 037 000,0019 549 055,0020 037 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)22,9622,065,284,70 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 ACTION_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtmlList_do Akcjonariuszy_ACTION_2023 
 ACTION_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 Action_SA_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie_z _badania_SF_ACTION_2023 
 Action_SA_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESPodpis 
 ACTION_LAD_KORP_2023-12-31_pl.xhtmlLad_Korporacyjny_ACTION_SA 
 ACTION_LAD_KORP_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 act_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_finansowe_ACTION_2023 
 act_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 ACTION_GK_SZD_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_ACTION_2023 
 ACTION_GK_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 Sprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023_12_31_pl.xhtmlSprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023 
 Sprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023_12_31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 ACT_OSW_RN_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_firma_audytorska_2023 
 ACT_OSW_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2023 
 ACT_OSW_RN_SF_2023-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_do_SF_ACTION_2023 
    

Załączniki

Inne komunikaty