Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ACTION: strona spółki
25.04.2024, 18:48

ACT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-25    
 
 
  ACTION SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ACTION S.A. Informatyka (inf)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-500 Piaseczno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Zamienie, ul. Dawidowska 10  
  (ulica) (numer)  
  022 3321601 022 3321610  
  (telefon)  (fax)  
  inwestor@action.pl www.action.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5271107221 011909816  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QBPJRPZ9M4M409 0000214038  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 510 437,002 366 956,00554 376,00504 864,00 
 Zysk/Strata brutto ze sprzedaży220 889,00207 807,0048 779,0044 325,00 
 Zysk/Strata z działalności operacyjnej44 069,0052 772,009 732,0011 256,00 
 Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki36 768,0048 966,008 119,0010 444,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej69 081,0017 774,0015 255,003 791,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 136,00-5 774,00-3 342,00-1 232,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 386,00-8 675,00-7 593,00-1 850,00 
 Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych19 559,003 325,004 319,00709,00 
 Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR)1,882,440,420,52 
 Aktywa, razem687 929,00648 017,00158 217,00138 173,00 
 Zobowiązania239 722,00205 338,0055 134,0043 783,00 
 Zobowiązania długoterminowe64 653,0079 084,0014 870,0016 863,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe175 069,00126 254,0040 264,0026 920,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki447 876,00443 101,00103 007,0094 480,00 
 Kapitał zakładowy1 874,002 004,00431,00427,00 
 Średnioważona liczba akcji **) ( w szt. )19 549 055,0020 037 000,0019 549 055,0020 037 000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR)22,9122,115,274,72 
       
   
       
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GK_ACT_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtmlList_do Akcjonariuszy_GK_ACTION_2023 
 GK_ACT_LIST_PREZESA_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 Action_SA_2023_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie_z _badania_SSF_ACTION_2023 
 Action_SA_2023_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESPodpis 
 GK_ACTION_LAD_KORP_2023-12-31_pl.xhtmlLad_Korporacyjny_GK_ACTION_SA 
 GK_ACTION_LAD_KORP_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 act-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_ACTION_2023 
 act-2023-12-31-pl.zip.XAdESPodpis 
 ACTION_GK_SZD_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_GK_ACTION_2023 
 ACTION_GK_SZD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 Sprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023_12_31_pl.xhtmlSprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023 
 Sprawozdanie_z_informacji_niefinansowych_GK_ACT_2023_12_31_pl.xhtml.XAdESPodpis 
 ACT_OSW_RN_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_firma_audytorska_2023 
 ACT_OSW_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2023 
 ACT_OSW_RN_SSF_2023-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_do_SSF_GK_ACTION_2023 

Załączniki

Inne komunikaty