Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ELT Informacja o zawarciu umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka, Wykonawca) informuje, że zawarła w dniu 26.04.2024 r. umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej: Zamawiający) (data umowy: 26.04.2024 r.), której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 220/110 kV Adamów „Etap 2a - Rozbudowa rozdzielni 220 kV i 110 kV w stacji 220/110 kV Adamów dla przyłączenia BGP Adamów” (dalej: Umowa).
Wartość Umowy to wynagrodzenie ryczałtowe netto 29.900.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), tj. brutto 36.777.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Termin zakończenia robót to rok 2026. Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcioletniej gwarancji. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Spółka informowała o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, raportem bieżącym nr 11/2024 z dnia 15.03.2024 r. Spółka podaje fakt zawarcia Umowy biorąc pod uwagę budowanie portfela zamówień ELEKTROTIM S.A. na kolejne lata, szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty