Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MONNARI: strona spółki
26.04.2024, 17:07

MON RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-26    
 
 
  MONNARI TRADE Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MONNARI TRADE S.A. Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  90-453 Łódź  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Radwańska 6  
  (ulica) (numer)  
  42 685 85 01 42 942 00 85  
  (telefon)  (fax)  
  monnari@monnari.com.pl www.monnaritrade.com  
  (e-mail)  (www)  
  7251784741 472333285  
  (NIP)  (REGON)  
  2594003SSI23CEDW6S15 0000184276  
    (LEI)       (KRS)   
 UHY ECA Audyt p. z o.o. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody ze sprzedaży302 149,00281 550,0066 724,0060 054,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej808,006 991,00178,001 491,00 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 188,007 910,001 146,001 687,00 
 Zysk (strata) netto3 728,007 690,00823,001 640,00 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej8 324,00-14 188,001 838,00-3 026,00 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej7 516,008 624,001 660,001 840,00 
 Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej-21 030,0013 352,00-4 644,002 848,00 
 Przepływy pieniężne netto-4 856,007 788,00-1 072,001 661,00 
 Średnioważona liczba akcji w okresie25 910 349,0026 013 499,0025 910 349,0026 013 499,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)14,0030,003,006,00 
 Aktywa razem223 721,00263 488,0051 454,0056 182,00 
 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania13 434,0015 676,003 090,003 342,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe81 312,00124 299,0018 701,0026 504,00 
 Kapitał własny142 409,00139 189,0032 753,0029 679,00 
 Liczba akcji na koniec okresu30 563 089,0030 563 089,0030 563 089,0030 563 089,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)466,00455,00107,0097,00 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent)0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 Powyższe dane finansowe za okres 2023 i 2022 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku - 4,5284 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku - 4,6883 EUR/PLN; - poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4,3480, na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 monn_ListPrezesa_2023-12-31_pl.xhtml  
 monn_ListPrezesa_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 monn_OswZarzadu_2023-12-31_pl.xhtml  
 monn_OswZarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 monn_Osw_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtml  
 monn_Osw_RN_KA_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 monn_OcenaRN_SF_2023-12-31_pl.xhtml  
 monn_OcenaRN_SF_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 GK_monn_Spr_z_dz_2023-12-31_pl.xhtml  
 GK_monn_Spr_z_dz_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 GK_Monn_Osw_niefin_2023-12-31_pl.xhtml  
 GK_Monn_Osw_niefin_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 MONNARI_TRADE_JSF_2023-12-31_pl.xhtml  
 MONNARI_TRADE_JSF_2023-12-31_pl.xhtml.xades  
 MT_SzB_JSF_31122023_2024-04-26_pl-2[26].xhtml  
 MT_SzB_JSF_31122023_2024-04-26_pl-2[26].xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty