Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MONNARI: strona spółki
26.04.2024, 17:22

MON Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONNARI TRADE S.A. na dzień 29 maja 2024 r.

Zarząd MONNARI TRADE Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1 i 2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 maja 2024 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Łodzi 93-172, przy ul. Rzgowskiej 30.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku oraz Sprawozdania w sprawie oceny sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. za rok okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego MONNARI TRADE SA za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE SA za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A. za 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MONNARI TRADE S.A.” z 2020 r. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ 1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 maja 2024 r. (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”). Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych. 1.2.1. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 1.2.2. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 kwietnia 2024 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym uprawniony może zażądać aby w treści zaświadczenia wskazać zarówno wszystkie jak i część akcji zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych. 1.3. Zarząd Spółki sporządza listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 1.4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Rzgowskiej 30 w Łodzi 93-172, w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 maja 2024 r. do 28 maja 2024 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl. W załączeniu do zgłoszonego żądania akcjonariusze winni przedstawić kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w którego treści jako akcjonariusz uprawniony z akcji objętych tym zaświadczeniem jest zgłaszający żądanie; - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w którego treści jako akcjonariusz uprawniony z akcji objętych tym zaświadczeniem jest zgłaszający żądanie kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza, przy czym osoby te winny dokument zawierający swoje żądanie opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone na adres Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie internetowej Spółki. 2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie na adres Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ. 2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 2.4 Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wskazanego w niniejszym Walnym Zgromadzeniu W załączeniu do zgłoszonych żądań, o których mowa w pkt. 2.1., pkt 2.2., pkt 2.3. oraz punkt 2.4. powyżej, akcjonariusz lub akcjonariusze winni przedstawić kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: - zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki (jeżeli akcjonariuszowi przysługują akcje zdematerializowane); - ponadto w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przy czym osoby te winny dokument zawierający swoje żądanie opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 2.5. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, pełnomocnictwa. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Okazanie pełnomocnictwa nie jest konieczne w sytuacji, kiedy zostało ono udzielone w postaci elektronicznej, wtedy jednak zastosowanie będą miały niżej wskazane procedury identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć wydruk pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412(1) § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego wysłane zostało zawiadomienie. Brak takiej informacji lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 1 dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje.inwestorskie@monnari.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w którego treści jako akcjonariusz uprawniony z akcji objętych tym zaświadczeniem jest udzielającym pełnomocnictwa, albo - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, w którego treści jako akcjonariusz uprawniony z akcji objętych tym zaświadczeniem jest udzielającym pełnomocnictwa, oraz kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka może podejmować działania związane z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 2.6. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.monnaritrade.com w zakładce „Spółka” dalej w „Walne Zgromadzenie” oraz w zakładce „Relacje inwestorskie” dalej „Raporty bieżące”. Zastosowanie powyższego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza. 2.7. Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowanie drogą korespondencyjną. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie w tradycyjnej formie tj. bezpośredniego uczestnictwa, z pominięciem środków komunikacji elektronicznej. Nie został także uchwalony regulaminu odbywania walnych zgromadzeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub ewentualne uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w zakładce „Spółka” dalej w „Walne Zgromadzenie” oraz w zakładce „Relacje inwestorskie” dalej „Raporty bieżące” oraz pod adresem: ul. Rzgowska 30, Łódź 93-172, pokój Biura Zarządu na III piętrze. Klauzula obowiązku informacyjnego Działając zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanymi dalej jako: „RODO” informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (90-453), przy ul. Radwańskiej 6, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000184276, NIP: 725-17-84-741, REGON: 0000184276. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora oraz pod numerem telefonu: 42 685 85 01 lub adresem e-mail: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl. 3. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@monnari.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 4. Administrator pozyskał dane osobowe od: a) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, b) akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych w udzielonych pełnomocnictwach. 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: a) dane identyfikujące akcjonariusza: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, b) dane zawarte w pełnomocnictwach, c) dane dotyczące akcji: liczba, rodzaj i numery akcji, ilość przysługujących głosów, d) w przypadku kontaktu drogą elektroniczną: adres e-mail. 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: a) umożliwienia uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z art. 407 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U.2021.1526), b) kontaktu z akcjonariuszami – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora), c) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: (1) podmioty zewnętrzne uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na mocy odpowiednich przepisów prawa; (2) podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 11. Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: iod@monnari.com.pl lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”. 12. Posiada Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej. 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załączniki

Inne komunikaty