Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NOV Zawarcie umowy typu lock-up

Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że otrzymał informację o zawarciu w dniu 7 maja 2024 roku przez tj. Novina sp. z o.o., to jest największego akcjonariusza Spółki, oraz ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o., będącą autoryzowanym doradcą rynku NewConnect, umowy tupu lock-up. Na podstawie przedmiotowej umowy Novina sp. z o.o. zobowiązała się względem ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są akcje Emitenta w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 1 stycznia 2025 roku. Przedmiotem umowy jest 12.296.598 (dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Emitenta. W wypadku naruszenia zobowiązania wynikającego z umowy, Novina sp. z o.o. zobowiązała się do zapłacenia ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. kary umownej w wysokości 2 zł (dwa złote) za każdą akcję zbytą z naruszeniem postanowień umowy. Jedynym wyjątkiem od zakazu zbywania akcji, zapisanym w umowie, jest zbycia akcji dokonane w ramach transakcji zawartych na rynku NewConnect, pod warunkiem, że cena zbycia każdej poszczególnej akcji w takiej transakcji jest nie niższa niż 2 zł (dwa złote). Z chwilą zawarcia przedmiotowej umowy przestała jednocześnie obowiązywać umowa tupu lock-up, zawarta przez Novina sp. z o.o. i ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o., której przedmiotem było niedokonywanie jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających wobec 8.759.487 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki w terminie do dnia 31 maja 2024 roku, o której to umowie Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 28/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 roku.

Inne komunikaty