Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CBD Rozpoczęcia negocjacji dotyczących nabycia przez Cannabis Poland udziałów w podmiocie produkującym inhalatory.

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13/05/2024 roku zawarł list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji zmierzających do potencjalnego zawarcia przez Emitenta umowy nabycia udziałów w podmiocie („Producent”), którego główna działalność polega na produkcji i dystrybucji inhalatorów CBD („Transakcja”). Producent jako jeden z niewielu w Polsce podmiotów, posiada zgodę na wyrób i sprzedaż inhalatorów akcyzowanych.
Emitent wskazuje, iż ewentualne doprowadzenie do pozytywnego zamknięcia Transakcji, umożliwiłoby Emitentowi wprowadzenie do grupy kapitałowej, podmiotu posiadającego znaną na polskim rynku markę inhalatorów jednorazowych oraz docelowo przygotowanie produktu do wielorazowego użytku zarówno dla CBD, jak i THC. W przypadku THC celem strategicznym miałoby być wprowadzenie do sprzedaży aptecznej certyfikowanego wyrobu medycznego wielorazowego użytku. Producent udzielił Emitentowi na okres 2 miesięcy wyłączności na prowadzenie negocjacji zmierzających do nabycia (lub objęcia nowoutworzonych) udziałów Producenta. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku zachowania tajemnicy poufności określonej w liście intencyjnym, Producent ma prawo do żądania od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia. Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Cena potencjalnego zakupu udziałów Producenta, zostanie pokryta środkami własnymi Emitenta.

Inne komunikaty