Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
COSMA: strona spółki
13.05.2024, 21:22

COS Nabycie 100% udziałów w podmiocie prowadzącym hurtownię farmaceutyczną

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), informuje, iż w dniu 13 maja 2024 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Mszczonowie („Sprzedający”) umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą INTERFARMED CANNABIS spółka z o.o. z siedzibą w Mszczonowie, o kapitale zakładowym wynoszącym 500.000,00 zł (dalej: IFM). Spółka nabyła 10.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego IFM, za cenę 50.000,00 zł. Ponadto, Spółka z momentem zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego IFM nabędzie dodatkowe 200 udziałów IFM, objętych uprzednio przez Sprzedającego. Łączna cena nabycia udziałów IFM wyniesie 50.001,00 zł.
Dodatkowo, w ramach umowy sprzedaży udziałów Spółka zobowiązała się do udzielenia IFM pożyczki do kwoty 200.000,00 zł, co nastąpiło w dniu 13 maja 2024 r., z przeznaczeniem na uporządkowanie finansów IFM. Na Prezesa Zarządu IFM powołano w dniu dzisiejszym Pana Piotra Stępniewskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki. Tym samym z dniem 13 maja 2024 r. powstała Grupa Kapitałowa, ze Spółką jako podmiotem dominującym i IFM jako podmiotem zależnym. IFM prowadzi hurtownię farmaceutyczną w Mszczonowie przy ulicy Fabrycznej 6/10. Celem nabycia IFM jest zwiększenie skali działalności operacyjnej Spółki oraz rentowności na sprzedaży.

Inne komunikaty