Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MIR Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q1/2024  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-15    
 
 
  MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-226 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wschodu Słońca 8  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 203 48 85 +48 22 205 06 05  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@miraculum.pl www.miraculum.pl  
  (e-mail)  (www)  
  726 23 92 016 472905994  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży12 78414 5362 9593 092 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej764555177118 
 Zysk (strata) brutto2612016043 
 Zysk (strata) netto za okres12268357 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12188340 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5-49-1-10 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej80-3919-8 
 Przepływy pieniężne netto, razem881002021 
 Liczba akcji (w szt.)41 500 00038 000 00041 500 00038 000 000 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję0,00030,00700,00010,0015 
  31.03.202431.12.202331.03.202431.12.2023 
 Suma Aktywów58 40759 56313 58013 699 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem25 96637 9346 0378 724 
 Zobowiązania długoterminowe14 1885 9113 2991 360 
 Zobowiązania krótkoterminowe11 77832 0232 7387 364 
 Kapitał własny32 44121 6297 5434 975 
 Kapitał zakładowy41 50041 5009 6499 545 
 Liczba akcji (w szt.)41 500 00041 500 00041 500 00041 500 000 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,78170,52120,18180,1199 
 Wypłacona dywidenda na jedną akcję---- 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Kursy przyj&#281;te do przeliczenia danych finansowych na EUR. </p> <p> Dla wyliczenia wielko&#347;ci w EUR zastosowano nast&#281;puj&#261;ce kursy: </p> <p> - dla pozycji bilansowych 4,3009 PLN/EUR kurs z dnia 31.03.2024 roku, </p> <p> dla danych por&#243;wnywalnych na dzie&#324; 31.12.2023: 4,3480 PLN/EUR, </p> <p> - dla pozycji rachunku zysk&#243;w i strat za okres 1 stycznia - 31 marca </p> <p> 2024 roku - 4,3211 PLN/EUR kurs wyliczony jako &#347;rednia z kurs&#243;w na </p> <p> koniec miesi&#281;cy objetych sprawozdaniem, dla danych por&#243;wnywalnych za </p> <p> okres 1 stycznia - 31 marca 2023 roku - 4,7005 PLN/EUR </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za Q1 2024-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za Q1 2024 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-15Sławomir ZiemskiPrezes Zarządu  
 2024-05-15Jarosław ZygmuntCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty